งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2537 ได้มีมติให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ของทุกปี ให้กว้างขวางและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป ให้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

สำหรับการจัดงาน “วัน นักประดิษฐ์” ประจำปี 2554 วช. ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนวิจัยเกียรติคุณ (วก.) ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย (ภบ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
โทร. 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516 โทรสาร. 0 2579 2288, 0 2579 0455

http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=794
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1027

ใส่ความเห็น