ประวัติชมรมนิยายวิทยาศาลตร์ใทย

ชมรมนิยายวิทยาศาลตร์ใทยมีจุดเริ่มต้นมาจาก ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ประเด็นชีวจิรยธรรม ในโครงการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์แนวชีวจริยรรม จัดโดยโครงการชีวจิรยธรรมกับสังคม ซึ่งมีรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นประธานโครงการ เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศจ2548 ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดตั้งชมรมนิยายวิทยาศาลตร์ไทยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริม และพัฒนางานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของไทย ให้ก้าวหน้าถึงระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2548 ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยบริษัทเรนนี ซีซันจำกัด เจ้าของ นิตยสาร Amazing Universe ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ทั้งนักเขียนใหม่และนักเขียนอาชีีพ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนลนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ร่วมกับผู้สนใจในนิยายวิทยาศาสตร์จากหลากหลายอาชีพประมาณ 300 คน ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการบริหารชมรมฯจำนวน 15 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจกรรมของชมรมฯให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นประธานคนแรกของชมรมฯ และเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารจักรวาลมหัศจรรย์ด้วย

ต่อมานิตยสารจักรวาลมหัศจรรย์ได้ปิดตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ ทำให้ชมรมฯ ขาดผู้สนับสนุนทางการเงิน แต่ก็ยังพยายามดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมจายภาพยนตร์วิทยาศาลตร์ประกอบการเสวนาหัวข้อ “วิทยาศาลตร์ในภาพยนตร์วิทยาศาลตร์” การจัดทำนิตยสารทำด้วยมือราย 2 เดือน Sci-Fi club การจัดทำนิตยลารทำด้วยมือรายเดือนสำหรับเด็ก Sci-Fi Kids การจัดทำจุลสาร Sci-Fi specical สำหรับแจกสมาชิก การจัดทำเว็บไซท์ http://thaiscifi.izzisoft.com/ เพื่อเป็นเสื่อสำหรับเผยแพร่งานเขียนนิยายวิทยาศาลตร์ บทความ และกิจกรรมของขมรมฯ จัดทำ email address : tsfg-news@hotmailscom เพื่อเป็นสื่อกลาง สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมฯและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก

ปัจจุบัน ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยได้แก่ คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก ซึ่งเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาลตร์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาลตร์ Nation Books Award ครั้งที 3 โดยมี รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นกรรมการที่ ปรึกษาของชมรมฯ

วัตถุประสงค์ของชมรม