มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 ณ BITEC บางนา
และระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัล เวิลด์
มีทั้ง exhibition activities และ seminar นะครับ
รายละเอียด
แหล่งข้อมูล

BITEC

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี”
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ในด้านวิทยาศาสตร์
  • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมารฯ
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
  • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
 • นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • พลังงานเพื่ออนาคต
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม
  • วิกฤตอาหาร
  • เทคโนโลยีด้านการแพทย์และยา
  • ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมจัดการน้ำ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร

Central World

 • เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร
 • เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

แหล่งข้อมูล

ใส่ความเห็น