ยอดเยี่ยม! ทีมเยาวชนไทย คว้าชัยโครงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เนคเทค เผยความสำเร็จทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลจากเวทีประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ…

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ประเทศสหรัฐฯ 2 เวทีการแข่งขัน ประกอบด้วยเวที Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF2013) ครั้งที่ 66 และ International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP 2013) ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐฯ

นายสุพจน์ หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บูรณาการ จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คือความคาดหวังที่มีต่อเยาวชนในอนาคต ในการนำพาประเทศสู่การแข่งขันไม่ว่าลงในระดับอาเซียนหรือในระดับนานาชาติ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น คุณลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องมีกระบวนการให้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับการฝึกฝน ไม่ใช่เกิดจากการท่อง การจำและการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียน นั่นคือแนวทางการจัดส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ที่เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มุ่งให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหาจริงที่ต้อง บูรณาการทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เข้ากับประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต้องทำเป็นระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือเมื่อมีโจทย์ ต้องวิเคราะห์สาเหตุ แล้วจึงตั้งสมมติฐาน จากนั้นก็ออกแบบการทดลอง และหาข้อสรุป

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ เนคเทค กล่าวว่า ยินดีกับทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแนะให้นำประสบการณ์ ความรู้มาใช้ปรับปรุงผลงานเพื่อต่อยอด หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป เน้นส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายในการสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท เชื่อมั่นว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับโลกที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,600 คน จากประเทศทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะด้านต่างๆ ในการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้ ประสบการณ์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ ยังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการแข่งขันระดับนานาชาติของเยาวชนไทยต่อไปอีกด้วย

สำหรับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้สรรหาจาก “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจําปีพ.ศ. 2555” โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Young Scientist Competition: YSC 2013)” โดย เนคเทค เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 12 – 17 พ.ค.2556 ซึ่งตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ารางวัลถึง 3 ทีม ได้แก่

1. โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง โดย นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นางสาวอุษา จีนเจนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. โครงงาน การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และ จำนวนเส้นขนสัมผัสต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรมมือกล VFT 1852 (Factors Affecting the Response of Venus Flytrap) โดย นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี และนายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช

3. โครงงาน การพัฒนาชุดทดลองเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแกมมา ด้วยวิธีรับความร้อนจากรอบทิศทาง ของแหล่งกำเนิดความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรง โดย นายสวิตต์ คงเดชาเลิศ นายภควัฒน์ ภาณุวัฒน์สุข และ นายธวัชวงศ์ ตัณชวนิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ ศรีนฤมล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแข่งขัน International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ค. 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เน้นการประกวดโครงงานใน 3 สาขาหลัก คือ พลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม มีประเทศเข้าร่วมจำนวน 68 ประเทศ 393 โครงงาน โดยมีทีมจากประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

1. โครงงาน การดูดซับแคดเมียม (II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา โดย นายวจนะ ทวีรัตน์ และ นายนพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายสาโรจน์ บุญเส็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในสาขาสิ่งแวดล้อม

2. โครงงาน มหัศจรรย์ของถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ (ลีโอนาไดต์) กับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย โดย นายปัฐพงศ์ ไชยแสนวัง และ นายวิชญะ สิทธิรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาสิ่งแวดล้อม

3. โครงงาน การพัฒนาชุดทดลองเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแกมมา ด้วยวิธีรับความร้อนจากรอบทิศทาง ของแหล่งกำเนิดความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรง โดย นายสวิตต์ คงเดชาเลิศ นายภควัฒน์ ภาณุวัฒน์สุข และ นายธวัชวงศ์ ตัณชวนิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ ศรีนฤมล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาพลังงาน

4. โครงงาน การผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน โดย นายพันธกานต์ เผ่าทหาร นางสาวปนัดดา วงค์แก่นจันทร์ นายธีรพัฒน์ อุตมะ และ นางสาวบุณยานุช สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ นางวนิดา กิติลือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาพลังงาน (โครงงานนี้ ได้รางวัลชนะเลิศจากโครงการ PTT Youth Camp 2012 และเข้าร่วมการแข่งขัน I-SWEEEP โดยความร่วมมือระหว่างเนคเทคและปตท.)

ไทยรัฐออนไลน์
โดย ไทยรัฐออนไลน์
1 กรกฎาคม 2556, 18:56 น.

ข่าวจาก
http://www.thairath.co.th/content/tech/354602

ใส่ความเห็น