บทความ

นิยายวิทยาศาสตร์ สำคัญอย่างไร

นิยายวิทยาศาสตร์คืออะไร

นิยายวิทยาศาสตร์(Science Fiction) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า นิยาย Sci-Fi เป็นวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายแขนงหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ โดยอาจจะมีโครงเรื่องอ้างอิงถึง
กฏเกณฑ์ ทฤษฎี หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต ส่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ อวกาศ จักรวาล ฯลฯ ผลมผสานกับจินตนาการของนักเขียน

ซึ่งอาจแบ่งนิยายวิทยาศาสตร์ ได้เป็น2 ประเภท ได้แก่

 1. Hard Sci-Fi เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ ซี่งมี เรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น เป็นจินตนาการที่อ้างอิงถึงหลักการหรือ กฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่าง ถูกต้องแม่นยำ โดยผู้เขียนมักจะเป็น นักวิทยาศาสตร์หรือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ทางด้านวิทยาศาลตร์อย่างแตกฉาน
 2. Soft Sci-Fi เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เข้ากับจินตนาการที่
  อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับหลักการ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆทางวิทยาศาลตร์ โดยอาจจะผสมผสานกับ
  เรื่องราวของสิ่งมีชิวตอันแปลกประหลาดซึ่งไม่มีอยู่จริง เรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิฤธิ์ปาฏิหาริย์
  ต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจิตชึ่งพิสูจนด้ยาก หรือแม้แต่เรืองราวอันเกี่ยวกับจิต
  วิญญาณ
  ชื่งนิยายวิทยาศาสตร์ประเภทนี้จำนวนมากจะเป็นนิยายที่เรียกว่า Sci-Fi Fantasy

ความสำคัญของนิยายวิทยาศาสตร์

นิยายวิทยาศาสตร์เป็นงานสร้างลรรค์ใน เชิงวรรณกรรมณแขนงหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทุกประเทศ นิยายวิทยาศาสตร์ก็มักจะ พัฒนาและได้รับความนิยมจากประขาชนใน ประเทศนั้นตามไปด้วย

หรือในทางกลับกัน ในบางครั้ง นิยายวิทยาศาสตร์ก็สามารถเป็น จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ช่วยส่งเสริมให้มีการ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังจะ เห็นได้จากจินตนาการเกียวกับส่งประดิษฐ์ต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ในนิยาย วิทยาศาสตร์ในอดีต ได้กลับกลายเป็นจริงขึ้นมาใน ปัจจุบัน อาทิเช่น เรือดำน้ำ ยานอวกาศ และ หุ่นยนต์ เป็นต้น

จึงเห็นได้ว่านิยายวิทยาศาสตร์ กับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศจึงมี ความเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างมาก เพราะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากจะมีจุดเริ่มต้น มาจากจินตนาการของมนุษย์ก่อนเสมอ เพราะณะนั้น หากคนในชาติได้รับการปลูกฝังใหู้ร้จักคิด จินตนาการ และ สร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในเด็ก และเยาวขน ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน

จึงอาจสรุปประโยชน์ของนิยาย วิทยาศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

 1. ช่วยส่งเสริมให้รู้จักการใช้จินตนาการ การมีแนวคิดที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
  แสวงหาความรู้ การค้นคว้า การทดลอง และการสร้างสรรค์เพื่อทำให้จินตนาการกลายเป็น
  จริงซึ่งเป็นการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของชาติให้ก้าวหน้า
 2. เป็นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างลนุกสนานผ่านเรื่องราวของนิยาย
  วิทยาศาสตร์
 3. ส่งเลริมแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้รู้จักการคิด การดำรงชีวิต และการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  อย่างมีเหตผลไม่หลงเชื่อหรืองมงายในสิ่งที่ไร้เหตุผล
 4. เป็นการส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
  ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตัดความจาก หนังสือ ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
โดยคุณ วรากิจ เพชรน้ำเอก
๓๐ กันยายน ๒๕๕๐