ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 2565 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

ประเภทการประกวด

รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (เรื่องสั้นสำหรับผู้อ่านทั่วไป)
รุ่นเยาวชน
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
รุ่นประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา
รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (เรื่องสั้นสำหรับผู้อ่านที่เป็นเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี)
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา
กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน สื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ในแต่ละประเภทส่งได้ 1 ผลงาน และผลงานที่ส่งประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะไม่สามารถนำมาส่งประเภทอื่นได้อีก (รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เลือกส่งผลงานได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น)
กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี


คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก เป็นของคณะผู้จัดการประกวด
การจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการการตรวจแก้ต้นฉบับจากบรรณาธิการก่อน
ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของโครงการฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี
กำหนดระยะเวลา

สมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxH0aAm5pjcjLO0B8cHDK3RCcA6N27EXEO_v3QQhFEq5doQ/viewform


ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ A4 ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 (เวลา 23.59 น.)
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)
รางวัลการประกวด

รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
รุ่นเยาวชน

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร


รุ่นประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร


รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • หมายเหตุ ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1475 (สุมัยญา,ศักดิ์ชัย)
www.facebook.com/www.nsm.or.th

link https://www.nsm.or.th/event/competition/science-short-story.html

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและกติกาการอบรม

ดาวน์โหลด >> กติกาการประกวด

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 

ใส่ความเห็น