ผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบแรก โครงการการ์ตูนไซ-ไฟไทย

จัดโดยสวทช.ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย
สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

ระดับอุดมศึกษา
1. ทีม Bakk Family โดย นายศรสค์ ไข่แก้ว , นายธีรภัทร์ กิจจาวิจิตร , นายชีนณ์ ไข่แก้ว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.ทีม m 1 st Doxcuttuhz โดย นายคาวุฒิ เกิดปัญญา , นายจิวายุทธ์ จิวาลักษณางกูล , นายธนากรณ์ ตั้งตระกูลเจริญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.ทีม MMA โดย นายชานน สันติอัศวราภรณ์ , ศิวพร มณีวรรณ , กนกพร วุฒฐานจำเริญ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4.ทีม ขนมผิง โดย น.ส.นันทิดา ช้างเยาว์ , น.ส.ปภาวี ศรีชัยวรนาถ , น.ส.นวรรณ ชุณหสิริ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.ทีม Blah blah blah โดย นายธนกานต์ นพเก้า , นายธีรพงษ์ รอดเกษม , น.ส.อ้อย พาเจริญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
6.(สำรอง) ทีม Giraff โดย นายบัณฑิต พางคะพิษ , นายอำนาจศักดิ์ ใจอุตม์ , น.ส.ธัญนุช อาธวนิยุต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา
1.ทีม K-os โดย นายเทพมุณี เหลืองศิริธัญญะ , นายธัยธัช สุวรรณโร , นายฐกานต์ นวพักตร์พิไล จากโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
2.ทีม Homunclus โดย นายธนรัช จันทร์แจ่มใส , นายวิทวัส ไก่แก้ว , นายณัฐวุฒิ ลำพูน จากโรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
3.ทีม ตามใจตูดหมึก โดย น.ส.นภิสา พูลศิริวรรณะ , น.ส.ลักษิกา พุทธาธร , น.ส.อณุภา อักษหงสหัส จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ กรุงเทพฯ
4.ทีม กลิ่นกล้อยหอม โดย น.ส.สุดนภา จรัสจรุงเกียรติ , นายภานุวัฒน์ สินธุแปง , นายปิยะ ปู่เพ็ชร จากหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
5.(สำรอง 1) ทีม Visitors (ชื่อเรื่อง) โดย น.ส.นภัสกร ภู่สนทรศิลป์ จากโรงเรียนหอวัง
6.(สำรอง 2) ทีม Paradox โดย นายปิยะพงษ์ ยุซิ จากโรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ชมรูปบรรยากาศ

ใส่ความเห็น