ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (สําหรับผู้อ่านทั่วไป)
  • รุ่นเยาวชน : อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  • รุ่นประชาชนทั่วไป : ไม่จํากัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา
 • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สําหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
  • ไม่จํากัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา

กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ในแต่ละประเภทส่งได้ 1 ผลงาน และผลงานที่ส่งประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะไม่สามารถนํามาส่งประเภทอื่นได้อีก (รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เลือกส่งผลงานได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น)
 • กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทําสําเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
 • การจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการการตรวจแก้ต้นฉบับจากบรรณาธิการก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของโครงการฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 30 เมษายน 2566 (เวลา 23.59 น.) สําหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

การส่งใบสมัครและผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการส่งประกวดเสร็จสมบูรณ์
 • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”
 • ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทําการ 09.00 – 17.00 น.)
  ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • แก่นของเรื่ องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่ องสั้ นวิทยาศาสตร์ (Science Fiction ทั้ ง Hard Science และ Soft Science) / มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง)
 • พิจารณาจากการนําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์ / มีกลวิธีในการนําเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่ / มีคุณค่าทางวรรณศิลป์
 • เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
 • หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับ
 • ดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 • ในกรณีที่ส่งผลงานประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สําหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี เนื้อหาสาระของเรื่องสั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • รุ่นเยาวชน
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รุ่นประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สําหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1475
 • www.facebook.com/www.nsm.or.th

reference : http://contestwar.com/th/contest/16426

https://www.nsm.or.th/nsm/th/short-science-story

ดาวน์โหลด
กติกาการประกวด.pdf 
  ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์.pdf 
  ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น .pdf

ใส่ความเห็น