วุฒิสภา เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 จันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้

แถลง
วุฒิสภา เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้ เวลา 07.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น2 อาคารรัฐสภา1

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 แถลงข่าวกำหนดการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ให้แก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 393 ผลงาน โดยจะจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้ เวลา 07.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น2 อาคารรัฐสภา1

สำหรับ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความต้องการที่จะให้เกิดความตื่นตัวของสังคมในวงกว้าง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลงานที่ได้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเป็นผลงานที่ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสุขภาพ

มีผลงานที่ได้รัรางวัลทั้งสิ้น 393 ผลงาน
ขอแสดงความยินดีกัทุกท่านครับ

ref: http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=1200#.UhrDp7zMSk0

http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=view&comm_id=67&content_id=3075

ใส่ความเห็น