โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2 (2552)

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะค่ะ

 

โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2 (2552)

เปิดรับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีพลังความคิด ความสามารถและอยากแสดงออกผ่านผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยการส่งผลงานหรือผลวิจัยมาร่วมโครงการ ให้คณะกรรมการได้คัดเลือกหาโครงงานที่น่าสนใจ ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม BRAND’S Gen Workshop กับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จจากสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้เพิ่มเติมกลับไปพัฒนาโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นชิ้นงานต้นแบบเพื่อประกวดในรอบตัดสิน ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการเข้าประกวด
1.Innovation Inventor
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.Creative Arts
ประกวดโครงงานทางสายศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก อาทิ สารคดี หนังสั้น ศิลปะประยุกต์ งานโฆษณา งานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเว็ปไซต์ ฯลฯ

คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร
1.ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี
2.การส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในผลงาน 1 ชิ้น อนุญาติให้มีสมาชิกในโครงงานไม่เกิน 5 คน
3.อธิบายแนวความคิดของผลงาน 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบรูปตัวอย่างผลงาน,ทีมงาน
4.สมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.brandsworld.co.th 
5.หรือกรอกประวัติผู้เข้าร่วมสมัคร ในใบสมัครของทางแบรนด์เจนปี 2 (ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันนี้)

ส่งเข้า E-Mail: pr_management@hotmail.com
6. หรือ ติดต่อส่งผลงาน,ขอใบสมัคร หรือ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เบอร์……  

02-715-3165, 02-715-3167, 081-918-4266, 087-558-3198

รางวัล
เงินทุนการศึกษา
รางวัลที่ 1
ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเงินทุนการศึกษา สำหรับสุดยอดแบรนด์เจน แต่ละประเภท เป็นเงิน 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินทุนการศึกษา สำหรับแต่ละประเภท เป็นเงิน 50,000บาท และถ้วยรางวัล จำนวน 2รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินทุนการศึกษา สำหรับแต่ละประเภท เป็นเงิน 20,000บาท และถ้วยรางวัล จำนวน 2รางวัล 

ขั้นตอนการประกวด
1.ระยะเวลาสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2552
สิ้นสุดการส่งใบสมัครและโครงงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

2.ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 100 โครงงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ทาง www.brandsworld.co.th โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมโครงการ BRAND’S Gen Workshop ที่จัดขึ้น โดยนิตยสาร อะเดย์ ในวันที่15 สิงหาคม 2552
3.ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 โครงงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการและผลคะแนนโหวต ทั้ง 20 โครงงานจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก BRAND’S จำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 โครงงาน ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ เพื่อเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างผลงานต้นแบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 และ Upload เข้าเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนสำหรับการโหวตต่อไป
4.การแสดงผลงานรอบตัดสิน และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศพร้อมพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ 17 ตุลาคม 2552

เงื่อนไขการประกวด
1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.ผู้จัดสามารถเรียกตรวจสอบเอกสารการสมัคร หรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ทุกครั้งที่ต้องการ
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับนานาชาติมาก่อน
4.ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 โครงงานในโครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2551 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ BRAND’S Gen ปี2 (2552)
5.ผลงานทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของ BRAND’S ในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ใช้คำหยาบคาย การดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
8.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
9.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการให้คะแนน
1.คัดเลือกผลงานรอบแรก
โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากทั้งหมดให้ผ่านเข้ารอบ 100 โครงงาน
2.คัดเลือกผลงานรอบ 2
โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 โครงงาน


คะแนนจะมาจาก 2 ส่วน คือ
1.30% ของคะแนน เป็นคะแนนจากการโหวตของผู้ชมผลงานผ่านทางเว็ปไซต์ www.brandsworld.co.th และผ่านทางข้อความ SMS
2.70% ของคะแนน เป็นคะแนนจากการตัดสินของคณะกรรมการ
3.รอบตัดสินสุดยอด BRAND’S Gen คะแนนมาจาก 2 ส่วน คือ
1.50% ของคะแนน เป็นคะแนนจากการโหวตของผู้ชมผลงานผ่านทางเว็ปไซต์ www.brandsworld.co.th และผ่านทางข้อความ SMS
2.50% ของคะแนน เป็นคะแนนจากการตัดสินของคณะกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
1.ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Idea)
2.คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากตัวผลงาน (Value & Benefit)
3.แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน(Inspiration)
4.การออกแบบโครงงานที่ลงตัว สวยงาม (Design & Aesthetics)
5.ทักษะการนำเสนอและการตอบคำถาม(Presentation)

สอบถามโครงการเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-715-3165, 02-715-3167, 081-918-4266, 087-558-3198
E-Mail: brandsgen@brands.co.th, pr_management@hotmail.com
hi5: http://pr-management.hi5.combrandgen09

ใส่ความเห็น